PROFILE

บริษัท เจเอส เทค จำกัด

บริการล้างเครื่องจักร, Clean Machine, ทำความสะอาดเครื่องจักร,
ทำความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, ล้างเครื่องจักร,
ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ผู้ชำนาญทางด้านการให้บริการต่างๆ
สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

บริการขายเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง, ให้เช่า,รับซ่อมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
จำหน่าย แปรงแยงจุ๊บ และเครื่องไฮดรอลิคทอร์ค มีบริการซ่อม...


บริการขาย, เช่า

รับซ่อมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

บริการทำความสะอาดเครื่องจักรด้วยเครื่องฉีดน้ำ
แรงดันสูง, ล้างห้องพ่นสี, เครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อน, เครื่องมือต่างๆ แก่โรงงานอุตสาหกรรม

Copyright © 2016 : All Right Reserved Create By brandexdirectory Co., Ltd