PROFILE

บริษัท เจเอส เทค จำกัด

บริการล้างเครื่องจักร, Clean Machine, ทำความสะอาดเครื่องจักร,
ทำความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, ล้างเครื่องจักร,
ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ผู้ชำนาญทางด้านการให้บริการต่างๆ
สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

บริการขายเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง, ให้เช่า,รับซ่อมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
จำหน่าย แปรงแยงจุ๊บ และเครื่องไฮดรอลิคทอร์ค มีบริการซ่อม...


เจเอส เทค จำกัด ได้รับการรับรองคุณภาพ iso 9001:2015


บริการขาย, เช่า

รับซ่อมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

บริการทำความสะอาดเครื่องจักรด้วยเครื่องฉีดน้ำ
แรงดันสูง, ล้างห้องพ่นสี, เครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อน, เครื่องมือต่างๆ แก่โรงงานอุตสาหกรรม

Copyright © 2016 : All Right Reserved Create By brandexdirectory Co., Ltd