สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2017 1304  
Feb 2017 1336  
Mar 2017 1591  
Apr 2017 1649  
May 2017 1679  
Jun 2017 1416  
Jul 2017 1231  
Aug 2017 584  
Sep 2017 322  
Oct 2017 729  
Nov 2017 1056  
Dec 2017 919