สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2020 1401  
Feb 2020 1397  
Mar 2020 1506  
Apr 2020 1500  
May 2020 1619  
Jun 2020 2047  
Jul 2020 1630  
Aug 2020 1789  
Sep 2020 1903  
Oct 2020 1929  
Nov 2020 1912  
Dec 2020 2059